ประวัติ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายนามผู้บริหาร

นาย ………………….. พ.ศ.2520-2530