รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสุรพล วนาภรณ์ สสอ.เมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธรณสุขอำเภอ
2 นายทวีบุญ  คำแหง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3 นายพัฒนา  ตานะเศรษฐ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4 นายนิยม แดงต่อม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
5 น.ส.นิตยา สอาดจิตต์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
6 นายวิวัฒน์ ชอบดี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
7 นางวรวรรณ ชมคำ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
8 นางสาวจ๋ามคำ ภมรกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชี  
9 นางสาวปิยนุช  อรุณพนา   พนักงานคอมพิวเตอร์  
10 นายอดิศร  ปันเซ รพ.สต.ห้วยโป่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
11 นางประคอง  ปาระมี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
12 นายทศพล   สมยศ   นักวิชาการสาธารณสุข  
13 นายสวัสดิ์   ขยันดี รพ.สต. ป่าลาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
14 นางกัญญา  ขยันดี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
15 นายพงษ์ศิลป์    ปิยศักดิ์สันติกุล   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
16 นายเชิดศักดิ์   เพียรวิชา รพ.สต.ไม้ฮุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
17 นายประเสริฐ  ไพรประสบกิจ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
18 นายชัยยุทธ  ชัยบุตร รพ.สต.ห้วยหมากลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
19 นายศรายุทธ  บงกชวณิชกุล   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
20 นส.ณัฐพัชร์  วิเวกคีรี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
21 นางยุพิณ   ผ่องตัน รพ.สต.ผาบ่อง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
22 นายพงศกร วงค์สำราญ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
23 นางจันทนา  เพียรวิชา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
24 นส.ณัฐรัตน์  ไตรทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
25 นางแสงยา  หว่างปอ รพ.สต.ผาบ่อง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
26 นส.มยุรา  แสงเฮ้อ   เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)  
27 นายเรวัตร  วงศ์ศักดิ์ศรี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
28 นายจินดา บริสุทธิ์โอภาส   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
29 นางยุพิน ขัติครุฑ รพ.สต. ปางหมู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
30 นายศรัณย์  เพียรวิชา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
31 นางศรีเวียง  สุทธิจินดา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
32 นางสายทิพย์  สุธรรมมา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
33 นางประภา  พันธ์ศิริ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
34 นายประชา  นภาเวชกุล   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
35 นายสังเขต  คำมาสาร รพ.สต.กุงไม้สัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
36 นางชนมณี          ช่างหัด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
37 นายธเนศ     อัมพรดล   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
38 นางสาวพรธีรา   อิทธิสิริศักดิ์   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
39 นายศรีมูล  จันทร์แค้น รพ.สต.ในสอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
40 นายอุทิศ  กล้าหาญ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
41 นางอัญชลี  กีฬาแปง รพ.สต.หมอกจำแป่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
42 นายสมเกียรติ  ฉ่ำมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
43 นางอรทัย พรหมแก้ว   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
44 นางณิชกานต์  บุญมาลา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
45 นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย รพ.สต.นาป่าแปก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
46 นายไพรสน โชติสถิตถาวร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
47 นางสาวเครือฟ้า เท๊กตะหย่า   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
48 นายชนินทร์  แสงต่าย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
49 นายสมศักดิ์  คงแดง รพ.สต.รักไทย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
50 นายถนัด แซ่เฮ้อ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
51 นางจันทร์สม  ศรีเพ็ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
52 นายบุญนพ  ปุ๊กละ รพ.สต.ห้วยผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
53 นางสาวจินทภา  แก้วกองบุญ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
54 นางจันทร์แดง  สมภิพงษ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
55 นายอำนาจ  บุบผาเพชร รพ.สต.นาปลาจาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
56 นายยุทธภูมิ   เพชรอุดมพร   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
57 นายจันทร์  นันทวิริยะชัย รพ.สต.น้ำกัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
58 นายทองสุข กำธรวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
59 นส.มัญชรี    นพคุณ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
60 นายธีรศักดิ์      วงศ์ศักดิ์ศรี รพ.สต.ห้วยปูลิง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
61 นายกฤษดา   ชนะกานนท์   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
62 นายสว่าง   เคอมู   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
63 นส.ปราณี สุขกลางดง   นักวิชาการสาธารณสุข  
64 นายสุพรรณ  พานทอง รพ.สต.หนองขาวกลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
65 นายสมศักดิ์   คำแสน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
66 นายประสิทธิ์   บุษราคัมอร่าม  สสช.ห้วยหวาย พนักงานสุขภาพชุมชน  
67 นส.รพินพร ถาวรพงค์อภิชาติ  สสข.หนองเขียว พนักงานสุขภาพชุมชน  
68  น.ส.กานต์พิชชา  สิงขรวุฒิเดช  สสช.ห้วยช่างคำ พนักงานสุขภาพชุมชน  
69 นายพิทักษ์     คีรีรัตนชัย สสช.บ้านน้ำส่อม พนักงานสุขภาพชุมชน  
70 นายศราวุธ  วรจารุวรรณ สสช.ห้วยปูแกง พนักงานสุขภาพชุมชน  
71 นายพิพัฒน์ ขจรภัทรกุล สสช.ห้วยผึ้ง พนักงานสุขภาพชุมชน  
72 นส.สนธยา  ฤตนนสิริกุล สสช.ห้วยตอง พนักงานสุขภาพชุมชน  
73 น.ส.อรทัย     เย็นฤดียิ่ง สสช.บ้านหัวน้ำ มส. พนักงานสุขภาพชุมชน