ตำบลห้วยผา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา
หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-692186

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางจันทร์แดง  สมภิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รักษาการผอ.รพ.สต.) 086-9189125
นางสาวจินทภา  แก้วกองบุญ เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุข 088-4044152
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 1  บ้านห้วยผา 225 1986
หมู่ 2 บ้านทุ่งมะส้าน 104 379

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกัด
หมู่ 2 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายจันทร์  นันทวิริยะชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 083-3199828
นส.มัญชรี    นพคุณ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 083-0923913
ข้อมูลทั่วไป
มู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 2  บ้านน้ำกัด 117 672
หมู่ 6 บ้านแม่สุยะ 291 1507
หมู่ 7 บ้านห้วยส้านนอก 44 251
หมู่ 8  บ้านห้วยส้านใน 62 301

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปลาจาด
หมู่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายอำนาจ  บุบผาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต.) 084-3652496
นายยุทธภูมิ   เพชรอุดมพร พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 081-0234561
นายพิพัฒน์  พัฒนขจรกุล พนักงานสุขภาพชุมชน 086-1920941
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้ง 222 1093
หมู่ 4  บ้านนาปลาจาด 350 1556