ตำบลห้วยโป่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง
หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-060037

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายอดิศร  ปันเซ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 081-7839071
นางประคอง  ปาระมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-9508612
นายทศพล  สมยศ นักวิชาการสาธรณสุข 085-7223730
นายต่อศักดิ์  ศรีวิชัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 1 บ้านห้วยโป่ง 243 704
หมู่ 11 บ้านไมโครเวฟ 66 668
หมู่ 12 บ้านแม่จ๋า 77 338

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน
หมู่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-060440

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสวัสดิ์  ขยันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 089-8515946
นางกัญญา  ขยันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 086-0813458
นายพงษ์ศิลป์ ปิยศักดิ์สันติกุล เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุข 081-1626411
นส.กานต์พิชชา  สิงขรวุฒิเดช พนักงานสุขภาพชุมชน 061-2873824
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 3 บ้านป่าลาน 360 1179
หมู่ 6 บ้านไม้ซางหนาม 105 422
หมู่ 8 บ้านห้วยช่างคำ 140 635
หมู่ 13 บ้านทุ่งมะกอก 58 194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฮุง
หมู่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายเชิดศักดิ์  เพียรวิชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 081-0356694
นายประเสริฐ  ไพรประสบกิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 082-7782540
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 2  บ้านแก่นฟ้า 188 536
หมู่ 5 บ้านไม้ฮุง 187 620
หมู่ 7  บ้านกลาง 103 359

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมาก-ลาง
หมู่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายชัยยุทธ  ชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 082-1868040
นายศรายุทธ บงกชวณิชกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 080-7938617
นส.ณัฐพัชร์  วิเวกคีรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 080-1249561
นส.รพินพร ถาวรพงค์อภิชาติ พนักงานสุขภาพชุมชน 082-1904157
นายประสิทธิ์  บุษบาคัมอร่าม พนักงานสุขภาพชุมชน 084-3647416
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 4  บ้านห้วยหมากลาง 55 254
หมู่ 9 บ้านพะนอคี 96 408
หมู่ 10  บ้านหนองเขียว 89 539
หมู่ 14 บ้านใหม่ห้วยหวาย 101 455
หมู่ 15 บ้านทุ่งมะขามป้อม 81 317