ตำบลห้วยปูลิง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง
หมู่ 1 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-061534

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายธีรศักดิ์      วงศ์ศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานสาธรณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต.) 085-7159154
นายกฤษดา   ชนะกานนท์ เจ้าพนักงานสาธรณสุข 084-4701447
นายสว่าง   เคอมู เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุข 096-6540776
นส.ปราณี สุขกลางดง นักวิชาการสาธารณสุข 093-2191844
นส.สนธยา  ฤตนนสิริกุล พนักงานสุขภาพชุมชน
นายอภิสิทธิ์  กรุงมหาชน พนักงานสุขภาพชุมชน
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 1  บ้านห้วยปูลิง 78 387
หมู่ 7 บ้านห้วยตองก๊อ 72 306
หมู่ 3  บ้านห้วยขาน 43 199
หมู่ 11 บ้านห้วยไทร 102 556

สสช.ห้วยตอง

ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 5  บ้านห้วยตอง 189 674
หมู่ 10  บ้านห้วยปูเลย 97 432
หมู่ 9 บ้านน้ำส่อม(ต.ผาบ่อง) 191 987

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาวกลาง
หมู่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสุพรรณ  พานทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต.) 061-7466503
นายสมศักดิ์   คำแสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 088-4043895
น.ส.อรทัย     เย็นฤดียิ่ง พนักงานสุขภาพชุมชน 081-3563115
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 2 บ้านห้วยกุ้ง 4 8
หมู่ 3 บ้านหนองขาวกลาง 81 429
หมู่ 4  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 43 180
หมู่ 6  บ้านห้วยปมผาด 125 542
หมู่ 8 บ้านห้วยฮี้ 55 250