ตำบลหมอกจำแป๋

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่
หมู่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-061534

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางอัญชลี  กีฬาแปง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 081-1121190
นายสมเกียรติ  ฉ่ำมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-1854663
นางอรทัย พรหมแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุขชำนาญงาน 089-5592856
นางณิชกานต์  บุญมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-7062243
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 1  บ้านหมอกจำแป่ 338 1194
หมู่ 2 บ้านแม่สะงา 219 749
หมู่ 3  บ้านห้วยขาน 243 1035
หมู่ 7  บ้านห้วยโป่งอ่อน 100 429
หมู่ 8  บ้านทบศอก 89 351
หมู่ 9  บ้านยอด 60 194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแปก
หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายพิสิษฐ์ ฉางข้าวชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 086-1929571
นายชนินทร์    แสงต่าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 080-1162963
นายไพรสน โชติสถิตถาวร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 083-3181684
นางสาวเครือฟ้า เท๊กตะหย่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-1120535
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 4  บ้านนาป่าแปก 282 1432
หมู่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม 232 1501

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย
หมู่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสมศักดิ์  คงแดง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 088-4160934
นายถนัด แซ่เฮ้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 085-7149299
นางจันทร์สม  ศรีเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 089-5537005
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 6  บ้านรักไทย 218 1221