ตำบลผาบ่อง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง
หมู่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร  053-061181

บุคลากร        
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นางยุพิน ผ่องตัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต.) 089-9983374
  นายพงศกร วงค์สำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-7064719
  นางจันทนา  เพียรวิชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-7835801
  นส.ณัฐรัตน์  ไตรทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 088-4317182
  นางแสงยา  หว่างป่อ เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุขปฎิบัติงาน 080-2630209
  นส.มยุรา  แสงเฮ้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 084-3672927
ข้อมูลทั่วไป        
  หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
  หมู่ 1  บ้านผาบ่อง 363 966  
  หมู่ 2 บ้านป่าปุ๊ 244 737  
  หมู่ 4  บ้านแม่สะกึ๊ด 163 494  
  หมู่5  บ้านท่าโป่งแดง 249 650  
  หมู่ 6  บ้านห้วยโป่งกาน 168 692  
  หมู่ 10  บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด 251 608  
  หมู่ 11 บ้านม่อนตะแลง 105 247  
  หมู่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ 89 259  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สสช.บ้านห้วยเดื่อ
หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-061729

บุคลากร        
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
  นายเรวัตร  วงศ์ศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 081-9982268
  นายจินดา บริสุทธิ์โอภาส เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 085-7060080
  นางสาวปิยนุช  อรุณพนา พนักงานสุขภาพชุมชน 061-3764712
ข้อมูลทั่วไป        
  หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
  หมู่ 3  บ้านห้วยเดื่อ 520 1722  
  หมู่ 7  บ้านห้วยแก้ว 77 396  
  หมู่ 8  บ้านห้วยเสือเฒ่า 122 758