ตำบลปางหมู

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู
หมู่ 1 ตำบลปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
โทร  053-061181

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางยุพิน ขัติครุฑ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต.) 089-6317341
นายศรัณย์  เพียรวิชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-0308899
นางศรีเวียง  สุทธิจินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 087-1798125
นางสายทิพย์  สุธรรมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 084-3710973
นางประภา  พันธ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 080-1348789
นายประชา  นภาเวชกุล เจ้าพนักงานทันตสาธรณสุขชำนาญงาน 084-9482122
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 1  บ้านปางหมู 679 2451
หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู 320 895
หมู่ 7  บ้านสบสอย 142 407
หมู่ 10  บ้านพะโข่โหล่ 87 325
หมู่ 11 บ้านขุนกลาง นาหมากปิน 368 740

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงไม้สัก
หมู่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053-061729

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์  
นางชนมณี ช่างหัด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (รักษาการผอ.รพ.สต.) 081-9503758
นายธเนศ อัมพรดล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 081-1638287
นางสาวพรธีรา อิทธิสิริศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 086-1160126
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 2  บ้านกุงไม้สัก 389 1321
หมู่ 5 บ้านใหม่ 493 1399
หมู่ 6  บ้านสบป่อง 320 1130
หมู่ 8 บ้านไม้แงะ 586 1736
หมู่ 12 บ้านชานเมือง 399 1044

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสอย
หมู่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

บุคลากร
ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายศรีมูล  จันทร์แค้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 081-7961675
นายบุญนพ  ปุ๊กละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 084-3788845
นายอุทิศ  กล้าหาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 084-9496205
นางวรวรรณ  ชมคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-1153086
ข้อมูลทั่วไป
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวนอสม.
หมู่ 4  บ้านในสอย 507 2069
หมู่ 9  บ้านไม้สะเป่ 155 751
หมู่ 13  บ้านดอยแสง 80 374