แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา

 1. แบบรายงาน ส.1
 2. แบบรายงาน ส.2
 3. แบบรายงาน ส.3
 4. แบบรายงาน มสด.1
 5. แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
 6. แบบประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 7. แบบประเมินสุขบัญญัติ นักเรียน
 8. โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมิน HL HB นักเรียน
 9. แบบประเมิน 3 อ 2 ส วัยทำงาน
 10. โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมิน HL HB ประชาชน
 11. แบบคัดกรองผู้มีข้อจำกัดในการเรียนรู้หรือมีแนวโน้มที่จะไม้รู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 12. แบบวัดความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 13. แผ่นพับ Health Gate