แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ

แบบฟอร์มการลา

  • แบบฟอร์มลาพักผ่อน[DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด[DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์มลาอุปสมบท[DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์มลาช่วยภริยาคลอดบุตร [DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ [DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์มลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล [DOC] [PDF]
  • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา [DOC] [PDF]

ารขออนุญาตไปราชการ

  • แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [DOC] [PDF]
  • ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ [PDF]