ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งโปรดจัดส่งผลสรุปดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมภาพถ่ายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป เอกสารแนบ