EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ประชาชน

EB26 ข้อ 1 Flow cart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB26 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

EB26 ข้อ 1 คำขอข้อมูลข่าวสาร

EB26 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB26 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์

EB26 ข้อ 1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

EB26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก

EB26 ข้อ 1 แบบรายงานความพึงพอใจการอำนวยความสะดวก

EB26 ข้อ 1 ป้ายไวนิลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

EB26 ข้อ 1 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558

EB26 ข้อ 2 ช่องทางประชาสัมพันธ์

EB26 ข้อ 2 ภาพถ่ายการเปิดศูนย์บริการประชาชน

EB26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์