EB25 มาตรการ กลไก ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 2 Flow Chart การควบคุมและป้องกัน DHF.

EB25 Fงานสารบรรณ

EB25 Fงานสารบรรณ2

EB25 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ+ประกาศ

EB25 ข้อ 2 Flow 506

EB25 ข้อ 2 Flow Chart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว_

EB25 ข้อ 2 Flow Chart งานควบคุมโรค

EB25 ข้อ 2 Flow Chart แผนผังการดำเนินงานสุขภาพจิต

EB25 ข้อ 2 Fเบิกเงิน

EB25 ข้อ 2 คู่มือแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก

EB25 ข้อ 2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 2 หนังสือส่งประกาศมาตรการฯ

EB25 ข้อ 3 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61

EB25 ข้อ 3 รูปประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 11-2561 พ.ย.61

EB25 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม กวป.-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

EB25 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการฯ

EB25 ข้อ 5 บันทึกรายงานผลการใช้มาตรการตรวจสอบฯ

EB25 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซท์

Flow งานควบคุมโรค

Flow จัดซื้อจัดจ้าง