EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB24 ข้อ 1 บันทึกแจ้งเวียน

EB24 ข้อ 1 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง

EB24 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต

EB24 ข้อ 2 บันทึกรายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปรามและขอเผยแพร่

EB24 ข้อ 2 รายงานผลกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

EB24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์