EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB23 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62

EB23 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB23 ข้อ 2 แผนจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB23 ข้อ 2 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง

EB23 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

EB23 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

EB23 ข้อ 2 รายงานสรุปทบทวนขอเผยแพร่เว็บไซท์

EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์