EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 ข้อ 1 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

EB20 ข้อ 1 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61

EB20 ข้อ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

EB20 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือ

EB20 ข้อ 2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผล

EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง2

EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3

EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง4

EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง5

EB20 ข้อ 3 คณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ

EB20 ข้อ 3 บันทึกขอนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB20 ข้อ 4 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน

EB20 ข้อ 4 บันทึกขอให้ถือปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์