EB18 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

EB18 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์

EB18 ข้อ 1 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB18 ข้อ 2 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรม (แก้ไข)

EB18 ข้อ 2 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัด

EB18 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62

EB18 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

EB18 ข้อ 2 ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญฯ

EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุม กวป.สสอ.เมือง ครั้งที่ 12-2561

EB18 ข้อ 3 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12 ปี 2561 ธ.ค.61

EB18 ข้อ 3 หนังสืองดต้อนรับพิธีการผู้บริหารมาตรวจเยี่ยม

EB18 ข้อ 4 บันทึกเวียนแจ้ง-เผยแพร่เว็บไซท์

EB18 ข้อ 4 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม MOPH

EB18 ข้อ 4 มาตรการป้องกันการกระทำผิด ด้านผลประโยชน์

EB18 ข้อ 4 มาตรการป้องกันทุจริตและกระทำผิดวินัย สธ.

EB18 ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สุจริต

EB18 ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมสุจริ

EB18 ข้อ 5 หนังสือ การส่งเสริมคุณธรรมฯ

EB18 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซท์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์