EB17 มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 1 ขออนุมัติลงนามคำสั่งและประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์

EB17 ข้อ 2 คุ่มือป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสจ.มส.

EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 3 บันทึกเวียนแจ้งภายใน

EB17 ข้อ 4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน