EB16 มาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ

EB16 ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน

EB16 ข้อ 4 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

B16 ข้อ 5 ภาพจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 6 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

EB16 ข้อ 7 ระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB16 ข้อ 8 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.มส.

EB16 ข้อ 8 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 8 ประกาศ สสจ.มส.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

EB16 ข้อ 8 รายงานผลการติดตามดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

EB16 ข้อ 8 รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน