EB16 มาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรายงานควบคุมภายใน

EB16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ

EB16 ข้อ 2 แผนผังและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน

EB16 ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน

EB16 ข้อ 4 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน

EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 บันทึกรายงาน(31 ก.ค.62)

EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(31 ก.ค.62)

EB16 ข้อ 5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

EB16 ข้อ 5 ภาพจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 6 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

EB16 ข้อ 6 รายงานสรุปผลการร้องเรียน ปี 62

EB16 ข้อ 7 ระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB16 ข้อ 8 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA สสจ.มส.62

EB16 ข้อ 8 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.มส.

EB16 ข้อ 8 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 8 ประกาศ สสจ.มส.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

EB16 ข้อ 8 รายงานผลการติดตามดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

EB16 ข้อ 8 รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน

EB16 ข้อ 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ระบบการจัดการข้อร้องเรียน