EB12 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2562

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62

EB12 ข้อ 2 บันทึกสรุปรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62

EB12 ข้อ 2 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์