EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.2 นโยบายสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 60

EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี

EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB9 ข้อ 1.7 สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับ สป.สธงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2560

EB9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)

EB9 ข้อ 1.9 แนวทางปฏิบัติตาจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)

EB9 ข้อ 1.10 ตัวชี้วัดสำหรับสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.11 โครงการและแผนปฏิบัติการพพัฒนาระบบบริการ (Service Excellenc)

EB9 ข้อ 1.11 โครงการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P Excellence)

EB9 ข้อ 1.11 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลืดออก (P&P Excellence)

EB9 ข้อ 1.11 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ HIV

EB9 ข้อ 1.12 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562

EB9 ข้อ 1.13 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.เมือง

EB9 ข้อ 1.13 คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

EB9 ข้อ 1.13 ตารางการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.13 แนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

EB9 ข้อ 1.13 แนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-2

EB9 ข้อ 1.13 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB9 ข้อ 1.13 แฟ้มรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB9 ข้อ 1.13 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนใน สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.14 สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB9 ข้อ 1.15(1) การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.15(1) ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61

EB9 ข้อ 1.15(1) ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61

EB9 ข้อ 1.15(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562-ไตรมาส 1-2

EB9 ข้อ 1.15(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562-ทั้งปี 62

EB9 ข้อ 1.15(3) การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-ค่าใช้สอย

EB9 ข้อ 1.15(3) การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-ค่าวัสดุ

EB9 ข้อ 1.15(3) การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-ค่าสาธารณูปโภค

EB9 ข้อ 1.15(3) ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

EB9 ข้อ 1.15(3) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62

EB9 ข้อ 1.15(4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท)

EB9 ข้อ 1.15(4) Consent form (กรณีไม่เกิน 100,000 บาท)

EB9 ข้อ 1.15(4) ประกาศ สป. เรื่อง แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง

EB9 ข้อ 1.15(4) หนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9 ข้อ 1.5 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริต

EB9 ข้อ 1.16 การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-ค่าใช้สอย

EB9 ข้อ 1.16 การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-ค่าวัสดุ

EB9 ข้อ 1.16 การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 (สขร.1-62)-สาธารณูปโภค

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart งานสารบรรณ(คู่มือ)

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart งานสารบรรณ

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง(คู่มือ)

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายในการคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ(คู่มือ)

EB9 ข้อ 1.17 Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายในการคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

EB9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB9 ข้อ 3 โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 10 นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 6 รายงานผลข้อร้องเรียนรอบ 31 ก.ค.62

EB9 ข้อ 8 Flow Chart การควบคุมและป้องกัน DHF.

EB9 ข้อ 8 Flow 506

EB9 ข้อ 8 Flow Chart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว_

EB9 ข้อ 8 Flow chart งานควบคุมการให้บริการทางทันตกรรม

EB9 ข้อ 8 Flow Chart งานควบคุมโรค

EB9 ข้อ 8 Flow Chart งานสารบรรณ

EB9 ข้อ 8 Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง

EB9 ข้อ 8 Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายใน

EB9 ข้อ 8 Flow Chart ตามระบบการควบคุมภายในการคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

EB9 ข้อ 8 Flow Chart แผนผังการดำเนินงานสุขภาพจิต

EB9 ข้อ 8 Flow การทำลายหนังสือราชการ

EB9 ข้อ 8 Flow ระบาด สสอ.เมือง มส.