EB8 มาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 1 ขออนุญาตจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซท์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

EB8 ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์

EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน-2

EB8 ข้อ 3 รายงานติดตามการบริหารจัดการเว็บไซท์ 31 ก.ค.62

EB8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค