EB7 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปี 2562

EB7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB7 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562

EB7 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561

EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-2

EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-3

EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 1-2562

EB7 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 1-2562

EB7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ

EB7 ข้อ 5 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์

EB7 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง