EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562

EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561

EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561

EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561

EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ

EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์

EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง

EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง2

EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง3

EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง4