EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562

EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562

EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562

EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2

EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT

EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ

EB5 ข้อ 4 คู่มือการประเมิน การคัดกรอง

EB5 ข้อ 5 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์

EB5 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง 

EB5 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง