EB3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

3.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง(รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง)