รพ.สต.เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ปีงบประมาณ 2561