เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62

2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62

3.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62

4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62

6.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62