เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62

2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62

3.ประกาศรับสมัครคนสวน62

4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

6.ประกาศผลการคัดเลือก