ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)

3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)