ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล