การจัดสรรงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562

3. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562 หน้า 1

3. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562 หน้า 2