ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง

2. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart)

3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1

3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2

3. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562