ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง

1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61

2. ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61

2. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน