วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยผา รพ.สต.บ้านห้วยผา ชมรม อสม.ตำบลห้วยผา และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยผา โดยได้รับเกียรติจากท่านพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน