วันที่ 27 มิถุนายน 2561 รพ.สต.รักไทยร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านรักไทย