วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สสช.ห้วยเดื่อร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อสม.และภาคประชาชน ร่วมรณงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง