คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

บันทึกขอความเห็นชอบนำคำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสเผยแพร่บนเว็บไซท์