แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454

แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว

สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.