การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอของตำบลห้วยโป่ง โดยใช้กลไก “ธรรมนูญสุขภาพตำบลห้วยโป่ง”