ทุกภาคส่วนร่วมประชาคมและรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561