สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ยินดีและให้การสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ฝึกในชุมชนของ รพ.สต.ในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 8 มิ.ย.61