วันที่ 5 มิถุนายน 2561 รพ.สต.ป่าลาน ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าลาน อสม. ประชาชนเขตรับผิดชอบ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและต่อต้านยาเสพติด ในเขตหมู่บ้านป่าลาน หมู่ 3 ตำบลห้วยโป่ง