ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเผยแพร่บนเว็บไซท์

รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6

บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและนำขึ้นเว็บ