ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน  66  คน