ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ร่วมกันคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 น. ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.) บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน