แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

 

บันทึกขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซท์

แผนป้องกันและปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 สสอ.เมือง