ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง 2. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 3. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง 1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

1 2