EB2 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2 ข้อ 3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) EB2 ข้อ 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

EB2 ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

EB4 ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

EB4 ข้อ 1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ 1. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 EB4 ข้อ 1. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

EB1 ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

EB1 ข้อ 1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง EB1 ข้อ 1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 EB1 ข้อ 2.1 ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 EB1 ข้อ 2.2 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

1 2