EB2 เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

EB2 เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

EB2 ข้อ 1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครคนสวน62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก

1 2 3 4 5