เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 3.ประกาศรับสมัครคนสวน62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6.ประกาศผลการคัดเลือก

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง 2. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 3. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง 1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน บันทึกขอความเห็นชอบนำคำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสเผยแพร่บนเว็บไซท์

1 2 3